Publications

I have authored or co-authored over 40 research papers in the field of medicine and engineering. Please refer to my [Google Scholar] for the complete list.

Book Chapters

 1. Statistical Atlases and Computational Models of the Heart: Regular and CMRxMotion Challenge Papers
  Oscar Camara, Esther Puyol-Antón, Chen Qin, Maxime Sermesant, Avan Suinesiaputra, Shuo Wang, Alistair Young (Eds.), 2023. [DOI]

Papers

2023

 1. Improving bowel preparation for colonoscopy with a smartphone application driven by artificial intelligence
  npj Digital Medicine, 2023
  Yan Zhu, Danfeng Zhang, Huili Wu, Peiyao Fu, Li Feng, Kun Zhuang, Zihan Geng, Kunkun Li, Xiaohong Zhang, Boqun Zhu, Wenzheng Qin, Shengli Lin, Zhen Zhang, Tianyin Chen, Yuan Huang, Xiaoyue Xu, Jingzheng Liu, Shuo Wang, Wei Zhang, Quanlin Li, Pinghong Zhou

 2. CHeart: A Conditional Spatio-Temporal Generative Model for Cardiac Anatomy
  arXiv preprint, 2023
  Mengyun Qiao, Shuo Wang, Huaqi Qiu, Antonio de Marvao, Declan P O’Regan, Daniel Rueckert, Wenjia Bai

 3. Region-focused multi-view transformer-based generative adversarial network for cardiac cine MRI reconstruction
  Medical Image Analysis, 2023
  Jun Lyu, Guangyuan Li, Chengyan Wang, Chen Qin, Shuo Wang, Qi Dou, Jing Qin

 4. Generative Myocardial Motion Tracking via Latent Space Exploration with Biomechanics-informed Prior
  Medical Image Analysis, 2023
  Chen Qin, Shuo Wang, Chen Chen, Wenjia Bai, Daniel Rueckert

2022

 1. EndoBoost: a plug-and-play module for false positive suppression during computer-aided polyp detection in real-world colonoscopy (with dataset)
  arXiv preprint, 2022
  Haoran Wang, Yan Zhu, Wenzheng Qin, Yizhe Zhang, Pinghong Zhou, Quanlin Li, Shuo Wang, Zhijian Song

 2. An artificial intelligence-driven image quality assessment system for whole-body [18F] FDG PET/CT
  European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 2022
  Chi Qi, Shuo Wang, Haojun Yu, Yiqiu Zhang, Pengcheng Hu, Hui Tan, Yonghong Shi, Hongcheng Shi

 3. Beyond fine-tuning: Classifying high resolution mammograms using function-preserving transformations
  Medical Image Analysis, 2022
  Tao Wei, Angelica I Aviles-Rivero, Shuo Wang, Yuan Huang, Fiona J Gilbert, Carola-Bibiane Schönlieb, Chang Wen Chen

 4. The Extreme Cardiac MRI Analysis Challenge under Respiratory Motion (CMRxMotion)
  arXiv preprint, 2022
  Shuo Wang, Chen Qin, Chengyan Wang, Kang Wang, Haoran Wang, Chen Chen, Cheng Ouyang, Xutong Kuang, Chengliang Dai, Yuanhan Mo, Zhang Shi, Chenchen Dai, Xinrong Chen, He Wang, Wenjia Bai

 5. Association of Collagen, Elastin, Glycosaminoglycans, and Macrophages With Tissue Ultimate Material Strength and Stretch in Human Thoracic Aortic Aneurysms: A Uniaxial Tension Study
  Journal of Biomechanical Engineering, 2022
  Aziz Tokgoz, Shuo Wang, Priya Sastry, Chang Sun, Nichola L Figg, Yuan Huang, Martin R Bennett, Sanjay Sinha, Jonathan H Gillard, Michael PF Sutcliffe, Zhongzhao Teng

 6. Enhancing MR image segmentation with realistic adversarial data augmentation
  Medical Image Analysis, 2022
  Chen Chen, Chen Qin, Cheng Ouyang, Zeju Li, Shuo Wang, Huaqi Qiu, Liang Chen, Giacomo Tarroni, Wenjia Bai, Daniel Rueckert

 7. Generative Modelling of the Ageing Heart with Cross-Sectional Imaging and Clinical Data
  MICCAI STACOM Workshop, 2022
  Mengyun Qiao, Berke Doga Basaran, Huaqi Qiu, Shuo Wang, Yi Guo, Yuanyuan Wang, Paul M Matthews, Daniel Rueckert, Wenjia Bai

 8. Improved post-hoc probability calibration for out-of-domain MRI segmentation
  MICCAI UNSURE Workshop, 2022
  Cheng Ouyang, Shuo Wang, Chen Chen, Zeju Li, Wenjia Bai, Bernhard Kainz, Daniel Rueckert

 9. Mechanical and histological characteristics of aortic dissection tissues
  Acta Biomaterialia, 2022
  Zhenfeng Li, Tao Luo, Shuo Wang, Heyue Jia, Qi Gong, Xiaoping Liu, Michael PF Sutcliffe, Haijing Zhu, Qian Liu, Duanduan Chen, Jiang Xiong, Zhongzhao Teng

 10. Suggestive annotation of brain MR images with gradient-guided sampling
  Medical Image Analysis, 2022
  Chengliang Dai, Shuo Wang, Yuanhan Mo, Elsa Angelini, Yike Guo, Wenjia Bai

 11. Bayesian data assimilation for estimating instantaneous reproduction numbers during epidemics: Applications to COVID-19
  PLoS Computational Biology, 2022
  Xian Yang, Shuo Wang, Yuting Xing, Ling Li, Richard Yi Da Xu, Karl J Friston, Yike Guo

 12. QU-BraTS: MICCAI BraTS 2020 Challenge on Quantifying Uncertainty in Brain Tumor Segmentation–Analysis of Ranking Metrics and Benchmarking Results
  Journal of Machine Learning for Biomedical Imaging, 2022
  Raghav Mehta, Angelos Filos, Ujjwal Baid, et al.

 13. Estimation of the zero-pressure computational start shape of atherosclerotic plaques: Improving the backward displacement method with deformation gradient tensor
  Journal of Biomechanics, 2022
  Yuan Huang, Shuo Wang, Tao Luo, Michael Hong-Fei Du, Chang Sun, Umar Sadat, Carola-Bibiane Schönlieb, Jonathan H Gillard, Jianjun Zhang, Zhongzhao Teng

2021

 1. Vessel structural stress mediates aortic media degeneration in bicuspid aortopathy: New insights based on patient-specific fluid-structure interaction analysis
  Journal of Biomechanics, 2021
  Fei Li, Shuo Wang, Qi Gao, Xiuyu Chen, Gang Yin, Cuntao Yu, Yuetang Wang, Xu Wang, En Qiao, Zakaria Meddings, Wei Wang, Shihua Zhao, Zhongzhao Teng

 2. Joint Semi-supervised 3D Super-Resolution and Segmentation with Mixed Adversarial Gaussian Domain Adaptation
  arXiv preprint, 2021
  Nicolo Savioli, Antonio de Marvao, Wenjia Bai, Shuo Wang, Stuart A Cook, Calvin WL Chin, Daniel Rueckert, Declan P O’Regan

 3. Quality-Aware Model Ensemble for Brain Tumor Segmentation
  MICCAI BraTS Workshop, 2021 Kang Wang, Haoran Wang, Zeyang Li, Mingyuan Pan, Manning Wang, Shuo Wang, Zhijian Song

 4. Non-invasive Assessment of Hepatic Venous Pressure Gradient (HVPG) Based on MR Flow Imaging and Computational Fluid Dynamics
  MICCAI, 2021
  Kexin Wang, Shuo Wang, Minghua Xiong, Chengyan Wang, He Wang

 5. Joint Motion Correction and Super Resolution for Cardiac Segmentation via Latent Optimisation
  MICCAI, 2021
  Shuo Wang, Chen Qin, Nicolo Savioli, Chen Chen, Declan O’Regan, Stuart Cook, Yike Guo, Daniel Rueckert, Wenjia Bai

 6. Product semantics translation from brain activity via adversarial learning
  arXiv preprint, 2021
  Pan Wang, Zhifeng Gong, Shuo Wang, Hao Dong, Jialu Fan, Ling Li, Peter Childs, Yike Guo

 7. Study on the association of wall shear stress and vessel structural stress with atherosclerosis: An experimental animal study
  Atherosclerosis, 2021
  Zhongzhao Teng, Shuo Wang, Aziz Tokgoz, Valentina Taviani, Joseph Bird, Umar Sadat, Yuan Huang, Andrew J Patterson, Nichola Figg, Martin J Graves, Jonathan H Gillard

 8. A General Framework for Revealing Human Mind with Auto-Encoding GANs
  arXiv preprint, 2021
  Pan Wang, Rui Zhou, Shuo Wang, Ling Li, Wenjia Bai, Jialu Fan, Chunlin Li, Peter Childs, Yike Guo

2020

 1. A solvent-based surface cleaning and passivation technique for suppressing ionic defects in high-mobility perovskite field-effect transistors
  Nature Electronics, 2020
  Xiao-Jian She, Chen Chen, Giorgio Divitini, Baodan Zhao, Yang Li, Junzhan Wang, Jordi Ferrer Orri, Linsong Cui, Weidong Xu, Jun Peng, Shuo Wang, Aditya Sadhanala, Henning Sirringhaus

 2. A bayesian updating scheme for pandemics: estimating the infection dynamics of covid-19
  IEEE Computational Intelligence Magazine, 2020
  Shuo Wang, Xian Yang, Ling Li, Philip Nadler, Rossella Arcucci, Yuan Huang, Zhongzhao Teng, Yike Guo

 3. A population-based phenome-wide association study of cardiac and aortic structure and function
  Nature Medicine, 2020
  Wenjia Bai, Hideaki Suzuki, Jian Huang, Catherine Francis, Shuo Wang, Giacomo Tarroni, Florian Guitton, Nay Aung, Kenneth Fung, Steffen E Petersen, Stefan K Piechnik, Stefan Neubauer, Evangelos Evangelou, Abbas Dehghan, Declan P O’Regan, Martin R Wilkins, Yike Guo, Paul M Matthews, Daniel Rueckert

 4. An epidemiological modelling approach for COVID-19 via data assimilation
  European Journal of Epidemiology, 2020
  Philip Nadler, Shuo Wang, Rossella Arcucci, Xian Yang, Yike Guo

 5. Subtractive NCE-MRA: Improved Background Suppression Using Robust Regression Based Weighted Subtraction
  Magnetic Resonance in Medicine, 2020
  Hao Li, Shuo Wang, Martin Graves, David Lomas, Andrew Priest

 6. Self-training for brain tumour segmentation with uncertainty estimation and biophysics-guided survival prediction
  MICCAI BraTS, 2020
  Chengliang Dai, Shuo Wang, Hadrien Raynaud, Yuanhan Mo, Elsa Angelini, Yike Guo, Wenjia Bai

 7. Suggestive Annotation of Brain Tumour Images with Gradient-guided Sampling
  MICCAI, 2020
  Chengliang Dai, Shuo Wang, Yuanhan Mo, Elsa Angelini, Yike Guo, Wenjia Bai

 8. Realistic Adversarial Data Augmentation for MR Image Segmentation
  MICCAI, 2020
  Chen Chen, Chen Qin, Huaqi Qiu, Cheng Ouyang, Shuo Wang, Liang Chen, Giacomo Tarroni, Wenjia Bai, Daniel Rueckert

 9. Deep Generative Model-based Quality Control for Cardiac MRI Segmentation
  MICCAI, 2020
  Shuo Wang, Giacomo Tarroni, Chen Qin, Yuanhan Mo, Chengliang Dai, Chen Chen, Ben Glocker, Yike Guo, Daniel Rueckert, Wenjia Bai

 10. Biomechanics-informed Neural Networks for Myocardial Motion Tracking in MRI
  MICCAI, 2020
  Chen Qin, Shuo Wang, Chen Chen, Huaqi Qiu, Wenjia Bai, Daniel Rueckert

 11. Efficient Deep Representation Learning by Adaptive Latent Space Sampling
  arXiv preprint, 2020
  Yuanhan Mo, Shuo Wang, Chengliang Dai, Rui Zhou, Zhongzhao Teng, Wenjia Bai, Yike Guo

 12. Neurocognition-inspired design with machine learning
  Design Science, 2020
  Pan Wang, Shuo Wang, Danlin Peng, Liuqing Chen, Chao Wu, Zhen Wei, Peter Childs, Yike Guo, Ling Li

2019

 1. Automatic Brain Tumour Segmentation and Biophysics-Guided Survival Prediction
  MICCAI BraTS, 2019
  Shuo Wang, Chengliang Dai, Yuanhan Mo, Elsa Angelini, Yike Guo, Wenjia Bai

 2. Intratumoral heterogeneity of glioblastoma infiltration revealed by joint histogram analysis of diffusion tensor imaging
  Neurosurgery, 2019
  Chao Li, Shuo Wang, Jiun-Lin Yan, Rory J Piper, Hongxiang Liu, Turid Torheim, Hyunjin Kim, Jingjing Zou, Natalie R Boonzaier, Rohitashwa Sinha, Tomasz Matys, Florian Markowetz, Stephen J Price

 3. The role of porosity and 3D cross-stent configuration of multiple overlapping uncovered stents in the management of complex aortic aneurysms–Insights from haemodynamics
  Medicine in Novel Technology and Devices, 2019
  Shuo Wang, Yongxue Zhang, Jianxuan Feng, Yuan Huang, Pinjing Hui, Jonathan H Gillard, Qingsheng Lu, Zhongzhao Teng

 4. Multi-parametric and multi-regional histogram analysis of MRI: modality integration reveals imaging phenotypes of glioblastoma
  European Radiology, 2019
  Chao Li, Shuo Wang, Angela Serra, Turid Torheim, Jiun-Lin Yan, Natalie R Boonzaier, Yuan Huang, Tomasz Matys, Mary A McLean, Florian Markowetz, Stephen J Price

 5. Bayesian inference-based estimation of normal aortic, aneurysmal and atherosclerotic tissue mechanical properties: from material testing, modeling and histology
  IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2019
  Shuo Wang, Aziz Tokgoz, Yuan Huang, Yongxue Zhang, Jiaxuan Feng, Priya Sastry, Chang Sun, Nichola Figg, Qingsheng Lu, Michael PF Sutcliffe, Zhongzhao Teng, Jonathan H Gillard

 6. Decoding the inter-dependence of multiparametric magnetic resonance imaging to reveal patient subgroups correlated with survivals
  Neoplasia, 2019
  Chao Li, Shuo Wang, Pan Liu, Turid Torheim, Natalie Boonzaier, Bart van Dijken, Carola-Bibiane Schönlieb, Florian Markowetz, Stephen Price

 7. Characterizing Tumor Invasiveness of Glioblastoma Using Multiparametric Magnetic Resonance Imaging
  Journal of Neurosurgery, 2019
  Chao Li, Shuo Wang, Jiun-Lin Yan, Turid Torheim, Natalie Boonzaier, Rohitashwa Sinha, Tomasz Matys, Florian Markowetz, Stephen Price

 8. Background tissue suppression for subtractive NCE-MRA techniques based on robust regression using the deviation angle
  27th ISMRM, 2019
  Hao Li, Shuo Wang, Andrew Nicholas Priest, Martin John Graves, David John Lomas

2018

 1. Development of a novel uncovered stent system for the management of complex aortic aneurysms
  PhD Thesis, 2018
  Shuo Wang

 2. An optimised subtraction approach for subtractive NCE-MRA techniques based on principal component analysis
  26th ISMRM, 2018
  Hao Li, Shuo Wang, Andrew Nicholas Priest, Martin John Graves, David John Lomas

2017

 1. Influence of overlapping pattern of multiple overlapping uncovered stents on the local mechanical environment: a patient-specific parameter study
  Journal of Biomechanics, 2017
  Shuo Wang, Yongxue Zhang, Jiaxuan Feng, Yuan Huang, Aziz Tokgoz, Umar Sadat, Jonathan H Gillard, Qingsheng Lu, Zhongzhao Teng

2015

 1. The influence of constitutive law choice used to characterise atherosclerotic tissue material properties on computing stress values in human carotid plaques
  Journal of Biomechanics, 2015
  Zhongzhao Teng, Jianmin Yuan, Jiaxuan Feng, Yongxue Zhang, Adam J Brown, Shuo Wang, Qingsheng Lu, Jonathan H Gillard